Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır - ÖZGÜR HABERLER

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı, vergi affından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023’e kadar müracaat gerçekleştirebilecek. Düzenlemeyle bütün vergi cezaları,..

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır
Son Güncelleme: Whatsapp

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı mı, başvuru nasıl yapılır

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlandı, vergi affından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023’e kadar müracaat gerçekleştirebilecek. Düzenlemeyle bütün vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha evvelce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarına da 48 aya kadar taksitle ödeme basitliği getirildi.

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının tekrar yapılandırılmasıyla alakalı yasa TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair yasa kabul edildi, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Alacaklar amacıyla 31 Aralık 2022 tarihi temel alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi ile bu alacaklara dair her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş birtakım alacaklarından planlamanin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği durumda ödenmemiş ya da ödeme zamanı şimdilik geçmemiş tespit edilen vergiler ve vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara dair her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar yapılandırılacak. İhtirazi kayıtla verdiği beyannameler üstüne tahakkuk eden alacaklar da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacak.
Her bir taşıt amacıyla ödenecek olan MTV, taşıta dair idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi koşuluyla taksit ödeme boyunca fenni muayeneye izin verilecek.
Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin yapımcıları ve ithalatçılarının, ürünlerinde kullanmaları gereken özel etiket ve işaretleri kullanabilmeleri amacıyla yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016’dan sonra gelen Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan ürünlere dair özel tüketim vergisi ve vadesi 1 Ekim 2020’den sonra gelen katma değer vergisi ile bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisinin bütününün ödenmesi koşulu getiriliyor.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, başka şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve yasa yollarına başvurmamaları koşulu aranacak.

Kurumların kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen amme alacakları yasa kapsamına alınıyor. Buna göre, planlamanin yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma zamanı şimdilik geçmemiş olan ikmalen, re’sen ya da idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine dair tahakkuklar, istinaf ya da temyiz vakitleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz ya da temyiz yoluna müracaatlmuş ya da karar revizyon talep zamanı geçmemiş ya da karar revizyon yoluna müracaatlmuş olan ikmalen, re’sen ya da idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine dair tahakkuklar da yapılandırılacak.

Kabul edilen yasayla; yalnızca vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle alakalı idari para cezalarına dair olarak dava açılmış olması durumunda ödenecek tutarlar, planlama kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması da düzenleniyor. Düzenlemenin yayımı tarihinden evvelce başlanıldığı durumda tamamlanamamış olan vergi araştırmaları ile takdir prosedürlerine devam edilecek. Bu prosedürlerin tamamlanmasından sonra, tahsil edilen vergilerin yapılandırılması ve planlamaden yararlanma, ihbarname tebliğine bağlı müracaat ve ödeme vakitleri belirlenerek kurala bağlanıyor. Buna göre, planlamanin kapsamına giren dönemlere dair iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirti edilen vakit ve şekilde ödemeleri durumunda cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin kapsamına giren dönemlere dair, yayımı tarihinden evvelce pişmanlık talebiyle ya da izaha çağrı kapsamında verilip, ödeme tarafından şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendi kendine verdiği beyannameler amacıyla kesilen ve planlamanin yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş vergi cezaları ile alakalı da bu hükümler uygulanacak. Düzenlemenin yayımı tarihinden evvelce tamamlandığı durumda bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi araştırma raporları üstüne lüzumlu tarh ve tebliğ prosedürleri yapılması ve tespit edilen tutarın, belirti edilen vakit içerisinde ödenmesi koşuluyla önerinin hükümlerinden yararlanılabilecek.

Bu planlama hükümlerinden yararlanacak mükellefler, Vergi Usul Kanunu’ndaki uzlaşma, tarhiyat evveli uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu’nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu’nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İduruma Kanunu’ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacak.

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla işletmelerde sahip olunan olmasına karşın kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlamak amacıyla planlamaye gidiliyor. Gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinin girdilerinin daha sıhhatli duruma getirilebilmesi amacıyla kayıtlarında yer aldığı durumda aslında sahip olunan olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura planlamak ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmelerine imkân sağlanıyor.

Kabul edilen yasayla; kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma olanağı da getiriliyor. Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi, müracaat tarihi itibarıyla alakalı mevzuatına göre ödenmesi olanağı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK doğrulusunda alakalı yasaları gereğince takip edilen damga vergisi, özel prosedür vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme vakitlerinin bittiği tarihlerden planlamanin yayımı tarihine kadar geride bıraktığımız vakit amacıyla Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak tutarın belirti edilen vakit ve şekilde ödenmesi durumunda, bu alacaklara yapılan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların bütününün tahsilinden vazgeçilecek.

VERGİ AFFI İÇİN SON BAŞVURU 30 NİSAN 2023

Yasayla; 31 Aralık 2022’den evvelce işlenen fiillere dair olup oluşturulandırma son müracaat tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da oluşturulandırılacak. 31 Aralık 2022 ve evvelceki dönemlere dair olup oluşturulandırmaya son müracaat tarihine kadar müracaatte bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme zamanı sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları oluşturulandırma kapsamında olacak. Yasayla; oluşturulandırma planlamasinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023’e kadar alakalı idareye başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’Iara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Mayıs 2023’e kadar, başka taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler durumunda azami 48 eşit taksitte ödeyebilme koşulu aranacak. Hesaplanan tutarların bütününün ilk taksit ödeme zamanı içerisinde peşin ödenmesi durumunda katsayı uygulanmayacak; feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak; oluşturulandırma neticesi ödenecek alacağın yalnızca feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan temel alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

Dava hususu olan tarhiyatlar, idari para cezaları ve ecrimisillere karşılık planlamanin yayımı tarihinden evvelce ödeme yapılması durumunda, ödenen bu tutarlar; ilk derece mahkemesinde devam eden davalar ile ilk derece mahkemesince daha evvelce verilmiş terkin kararlar amacıyla kesinleşmemiş ve dava safhasında tespit edilen alacaklara yönelik hükümlerden yararlanılmak üzere oluşturulan müracaatlar üstüne nakden ya da mahsuben iade edilebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette tespit edilen spor kulüpleri ile planlama kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, aylık dönemler durumunda azami 120 eşit taksitte ödenebilecek.

Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022’den evvelce bulunduğu durumda 1 Ocak Ayı Ayı 2023 itibarıyla ödenmemiş ve bütün tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında tespit edilenların tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine dair olup, ödeme zamanı 31 Aralık 2020 ya da evvelceki bir tarih bulunduğu durumda ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Araç muayenelerini zamanınde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül 2023’e kadar bu muayenelerin yapılması koşuluyla muayenede gecikilen her ay ve kesri amacıyla alınan yüzde 5 çok yerine Yİ-ÜFE oranları, planlamanin yayımı tarihinden sonra ise aylık yüzde 0,75 seviyesi kullanılarak tespit edilen tutarı ödeyecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2020’den evvelce bulunduğu durumda planlamanin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş ve her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı öneme alınmak amacıyla tutarı 250 lirayı aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 500 lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak Ayı Ayı 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek.

TAHSİL EDİLEN TUTARLAR İADE EDİLMEYECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda oluşturulan farklılığa göre, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödemesi başlamış ya da takip amacıyla vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği durumda ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.

Tam mükellef kurumlardan elde edilen risturn istisnası, bağış ve yardımlar gibi birtakım istisna ve indirimler kapsam dışında tutulacak ve ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek.

Yasayla; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Emniyet Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile alakalı alacaklara oluşturulandırma olanağı sunuluyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının sonrasında oluşturulandırma müracaatı işlemleri şube ve internet üzerinden yapılabilecek.

Borç oluşturulandırması amacıyla vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak, sonrasında ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek müracaat yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen müracaat yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla ya da havale ile gerçekleştirmek olası olacak.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.