Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’liler buraya

Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’ lilere müjde haber! Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’lilere vergi iadesi var Askerlik borçlanması, er/erbaş olarak silahaltında ya da yedek subay okulunda geride bıraktığımız..

Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’liler buraya
Son Güncelleme: Whatsapp

Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’ lilere müjde haber!

Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’lilere vergi iadesi var

Askerlik borçlanması, er/erbaş olarak silahaltında ya da yedek subay okulunda geride bıraktığımız hizmet vakitlerinin kanundaki koşullara ideal olarak borçlanılmak hedefiyle sigortalılık ve/ya da fiili hizmet vakitsine eklenmesidir.

Doğum borçlanması, bayan sigortalının doğumdan evvelce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartınu yerine getirmesi, doğumdan sonra borçlanılacak vakit amacıylade adına prim ödenmemesi, borçlanacağı vakitde çocuğunun yaşaması şartı ile bayan sigortalılar doğum sebebiyle çalışamadıkları en çok üç defa olmak üzere ikişer senelik vakitlerinin borçlanılarak fiili hizmet vakitsine eklenmesidir.

Gelir Vergisi Kanunu, lüzum askerlik hizmet borçlanması sebebi ile lüzumse doğum borçlanması sebebi ile ödenen bedelin, bireyin çalışmaya devam etmesi şartı ile gelir vergisi matrahından düşülebilmesine cevaz vermektedir. Bu yazımızın hususunu askerlik borçlanması amacıyla ödenen bedelin gelir vergisi matrahından düşülmesi temelleri ile alakalıdir.

Sosyal sigorta primlerinin gelir vergisi matrahından indirimi

Gelir Vergisi Kanunu, askerlik ve doğum emeklilik borçlanması hedefiyle SGK’ya oluşturulan ödemelerin, vergi matrahından indirilmesine imkan vermektedir. Şöyle ki; Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinin 2. bendinde “Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sasenesi Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirti edilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin” indirildikten sonra kalan tutarı safi sayısal değeri ifade eder denilmektedir, ilaveten 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi” başlığı altında 3. maddenin 2. bendinde “193 sasenesi Kanun’un 63’üncü maddesinde ücretin gerçek safi sayısal değerinin, işveren doğrulusunda verdiği para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından sigorta primi, kişi sigortası primi ve sendika aidatı gibi kesinti ve ödemeler indirildikten sonra kalan oran bulunduğu hüküm altına alınmıştır.”

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sasenesi Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirti edilen sandıklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi tutarından indirilebilir.

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumu üyelerine, detaylı meşruarla, daha evvelceki dönemlerde ödenmemiş tespit edilen aidat ya da primlerin borçlanmak hedefiyle ödeme ve bundan dolayı emekliliğe temel alıncak hizmet vakitlerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır.

Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi, meşru olarak kabul edilmiş tespit edilen kurumlara, meşruarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek hedefiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin tutarına ve seviyesine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak öneme alınmaktadır.

Aidat peşin olarak toptan ödenmiş ise ödenen tutarın tamamı indirim hususu yapılıncaya kadar gayrisafi ücret tutarından indirim hususu yapılması lüzumir.

Örnek özelgeler
T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 50426076-120[63-2018/20-685]-E.52727 Tarih: 16.07.2019

193 sasenesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup, 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sasenesi Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirti edilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi sayısal değerinin tespitinde indirim hususu uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

“Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak hedefiyle, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumları’na, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve şunlar 193 sasenesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safi tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumları’ndan, kanunla kurulmuş olanların üyelerine detaylı kanunlarla, daha evvelceki dönemlerde ödenmemiş tespit edilen aidat ya da primleri borçlanma hedefiyle ödeme ve bundan dolayı emekliliğe temel alıncak hizmet vakitlerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun amacıyla, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.

Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/2 maddesinde kabul edilen aidat ve primler niteliğindedir ve şunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması esnasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun lafzına ve ruhuna ideal görülmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2013 senesinde borçlanmak hedefiyle Sosyal Emniyet Kurumu’na toptan ödediğiniz askerlik hizmeti boyunca ödenmeyen aidat ve primlerin, ödeme belgesinin işverene ibraz edilmek hedefiyle, ödemenin yapıldığı 2013 senesinın alakalı ayından başlamak üzere, söz hususu tutarın tamamı indirim hususu oluşturulana kadar, safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirim hususu yapılması olası bulunmaktadır.

Çankırı Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı: B.07.4.DEF.0.18.10.00-GV-63-34 Tarih: 09.08.2012

193 sasenesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 üncü maddesinin 2 numaralı bendi ile kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sasenesi Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirti edilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin safi değerinin tespitinde indirim hususu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine, 111 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Emekli Sandığı Ve Sosyal Sigorta Kurumları’na Ödenen Borçlanma Aidat ve Primleri” başlıklı bölümünde “Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak hedefiyle, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumları’na, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve şunlar 193 sasenesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safi tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş tespit edilen aidat ya da primleri borçlanma hedefiyle ödeme ve bundan dolayı emekliliğe temel alıncak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.

Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde kabul edilen aidat ve primler niteliğindedir ve şunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması esnasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun lafzına ve ruhuna ideal görülmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre ödemiş olduğunuz askerlik borçlanmasının safi ücretin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olup, çalışırken indirim hususu yapılamayan askerlik borçlanması tutarının emekli olduktan çalışmıyor ise, sonra iadesi mümkün bulunmamaktadır.

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 63-1400 Tarih: 24.08.2011

Sosyal Sigortalar Kurumu’a askerlik hizmeti boyunca ödenmeyen aidat ve primlerin borçlanmak hedefiyle daha ileri bir vakitte toptan ödenmesi durumunda, ödeme belgesini işvereninize ibraz ettiğiniz aydan başlayarak, takvim senesi sınırlaması olmadan ödenen tutarın bütününün safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirilmesi olası olmakla beraber iş yeri farklılığı durumunda; borçlanma tutarının gider olarak indirilmeyen kısmının yeni iş yerindeki safi ücretinizin tespitinde öneme alınabilmesi amacıyla eski işvereninizden alacağınız ödenen primlere ait belgenin onaylı bir sureti ile indirim hususu yapılmayan tutarı gösterir metnin yeni işvereninize vermeniz lüzummektedir.

Örnek uygulama

Ocak/2023 devresinde, 12 ay askerlik borçlanması amacıyla ödenen tutar 10.008,00 TL X %32 X 12 Ay = 38.430,72 TL. 38.430,72 TL tamamı indirim hususu yapılıncaya kadar Gelir Vergisi matrahından düşülecektir. Ocak/2023 devresinde emekli olup çalışmaya devam eden askerlik borçlanması yapan ve askerlik borçlanması yapmadan işe devam eden brüt 15.000 TL alan bireyin Ocak/2023 devresi ilişkilendirilmesi bordroları aşağıdadır.

EYT amacıyla askerlik ve doğum borçlanması yapacaklara müjde. Emekli olabilmek amacıyla doğum ve askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlar dikkat: Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’lilere vergi iadesi var

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklara müjde. Emekli olabilmek için doğum ve askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlar dikkat: Askerlik ve doğum borçlanması yapan EYT’lilere vergi iadesi var - Resim : 2

SONUÇ

Askerlik borçlanması, er/erbaş olarak silah altında ya da yedek subay okulunda geride bıraktığımız hizmet vakitlerinin kanundaki koşullara ideal olarak borçlanılmak hedefiyle sigortalılık ve/ya da fiili hizmet vakitsine eklenirken, doğum borçlanması sadece fiili hizmet vakitsine eklenmektedir.

Askerlik/doğum hizmet borçlanma bedelleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/2 maddesinde kabul edilen aidat ve primler niteliğindedir ve şunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması esnasında gider olarak indirilmesi olasıdür.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Sosyal Sigortalar Kurumu’na askerlik hizmeti boyunca ödenmeyen aidat ve primlerin borçlanmak hedefiyle daha ileri bir vakitte toptan ödenmesi durumunda, ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim senesi sınırlaması olmadan ödenen tutarın bütününün safi ücretin tespitinde gider olarak indirilmesi olası olmakla beraber işyeri farklılığı durumunda; borçlanma tutarının gider olarak indirilmeyen kısmının yeni işyerindeki safi ücretin tespitinde öneme alınabilmesi amacıyla eski işverenden alıncak ödenen primlere ait belgenin onaylı bir sureti ile indirim hususu yapılmayan tutarı gösterir metnin yeni işverene verilmesi lüzummektedir.

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.